Teamcenter

Teamcenter kiirendab tooteloomet

 Teamcenterit loetakse toote elutsükli halduse ehk PLM (product lifecycle management) tarkvaralahenduse standardiks, mis sisaldab nõuete ja standardite haldust, tootearendusprotsessi haldust ning allhankijatega suhtlemise ja hooldustööde jälgimise meetodeid. Teamcenter paistab silma avatuse ja modulaarse ülesehituse poolest, seda saab seadistada vastavalt ettevõtte suurusele ja vajadustele.

Kuna kuni 80% toote maksumusest määravad tooteloome varajases faasis vastu võetud otsused, siis just tooteloome optimeerilisele ongi Teamcenter suunatud. Ta võimaldab juba varakult avastada toote vigasid ja ebakõlasid. Kuna tema abil on võimalik tootearendust ja tootmist üheaegselt läbi viia, kiirendab ta ka uute toodete väljatöötamist. Tänu internetipõhisele töökeskkonnale aitab Teamcenter üheks meeskonnaks liita geograafiliselt erinevates kohtades töötavaid isikuid, kusjuures ta säilitab partnerite ja allhankijate investeeringud CAD, CAM ja CAE vallas. Info on kõigile projektis osalejatele kättesaadav reaalajas.

Järgnevalt tutvustame aga Teamcenteri erinevaid funktsioone.

 Toote andmehaldsus

Teamcenter sisaldab PDM (toote andmehaldus, product data management) baasfunktsionaalsust, võimaldades tootearendusgruppidel hallata, otsida ja jagada informatsiooni. PDM võimalused:

 • Andmete säilitamine ja versiooni haldus. Meeskonnad saavad kasutada ühist ning  turvalist andmehoidlat, kus andmetele ligipääs ja teostatavad toimingud on määratud kasutaja õigustega (andmetele ligipääsu saab piirata). Kui toote andmetes tehakse muudatusi, haldab TC erinevaid versioone ning teavitab meeskonda tehtud muudatustest.
 • WEB-liides tagab meeskonnaliikmete ligipääsu andmetele üle interneti, varustades tooteloome protsessis osalejaid (ka koostööpartnerid) värskeima informatsiooniga sõltumata nende asukohast.
 • CAD andmete haldamine, säilitades failide omavahelisi sidemeid. Andmete salvestamiseks, otsimiseks ja nendega töötamiseks ei pea kasutaja avama TC kasutajaliidest, vaid saab seda teha CAD süsteemist otse.
 • Toote andmete haldamine. Toote kirjeldamine ei piirdu kunagi ainult CAD andmetega. Kogu ülejäänud informatsiooni lisamiseks toote definitsioonile tuleb avada TC kasutajaliides ja lisada soovitud dokumendid või omadused (nt lepingud, katseprotokollid, standardid jne). Tänu sellele on KOGU toote/projekti kohta käiv informatsioon loogiliselt seotud ning kiiresti leitav ning hallatav.
 • Võimalus luua töövood (st ühtse ja standardse töökeskkonna) ettevõtte igapäevaste tegevuste juhtimiseks ja jälgimiseks. Kasutajad saavad ise algatada töövooge, määrata tegevuste täitjaid, jälgida ülesannete täitmise kulgu jne. Samuti on igaühel näha temale delegeeritud tööd ning nende prioriteedid. Automaatselt on lahendatud ka tööde edasi suunamine töötaja puhkuse või haiguse korral.

 Visualiseerimisvahendid

Visualiseerimisvahendid võimaldavad kogu tootearendusgrupil – ka neil, kes ei oska CAD tööriistu kasutada – näha toote geomeetriat kogu arendusprotsessi jooksul. Olulisemad omadused:

 • 2D visualiseerimine võimaldab näha 2D jooniseid, kontori tarkvara dokumente (MS World, PDF jt) ning raster graafikat;
 • 3D visualiseerimine võimaldab CAD süsteemi mitte tundval kasutajal näha 3D detaile, kooste, jooniseid aga ka analüüsi tulemusi, tootmisinformatsiooni, sõltuvalt kasutatud CAD programmist;
 • märkuste (markup) lisamine nii 3D kui ka 2D failidele aitab kasutajatel paremini selgitada eemal asuvatele meeskonna liikmetele probleemi sisu ning  hoiab kokku aega;
 • mõõtmine ja puuteanalüüs võimaldab mitte CAD kasutajal saada temale vajalikke mõõte inseneri poole pöördumata, samuti teha kehade vahelisi kauguse kontrolle. Süsteem võimaldab ka lõigete tegemist ja nende mõõtmestamist;
 • Digital Mockup võimaldab koostada 3D kooste detailidest, mis pärinevad erinevatest CAD süsteemidest, luua veel mitte eksisteerivaid kooste, kontrollida nende funktsionaalsust ja mehhaanilist liikumist.

 Inseneriprotsesside haldamine

Inseneriprotsesside haldamine laiendab toote definitsiooni CAD andmetest toote täieliku kirjeldamiseni, kaasates muu dokumentatsiooni ja muudatuste halduse. Inseneriprotsesside haldamiseks luuakse töövooge, mis viivad vajaliku informatsiooni kontrolliks ja kinnitamiseks õigel ajal õige inimese kätte. Olulisemad omadused:

 • Dokumendihaldus võimaldab hallata kõiki ettevõttes ringlevaid dokumente ja rasterpilte;
 • Klassifitseerimine võimaldab liigitada tooteid (andmeelemente) erinevate tingimuste/omaduste alusel, võimaldades kõikidel kasutajatel otsida ja leida soovitud andmeelement kiiresti;
 • Toote muudatuste haldus võimaldab suunata kõik muudatused, kasutades eeldefineeritud töövoogu, vajalikele meeskonnaliikmeteele kontrolliks ja kinnitamiseks. Kõik muudatused säilitatakse süsteemis, koos olulise informatsiooniga (muudatuse põhjus, muudetud detailid, uued detailid jne);
 • Alternatiivkomponentide defineerimine lubab kasutajal määrata asenduskomponente, aga ka asendatud komponente lähtudes toote tootmise kuupäevast (st süsteemi abil on võimalik näha, milline on toote kooslus täna ning milline see oli kolm aastat tagasi);
 • Toote komplekteerija lubab määrata tootele erinevaid kooslusi, lähtuvalt erinevate turgude nõudmistest (nt erinev seadusandlus või tarbimistavad). Seejuures võimaldab moodul maksimaalselt ära kasutada olemasolevat kooslust. Uute konfiguratsioonide defineerimisel kasutatakse komponentide vahelisi seoseid ja reegleid (nt valides võimsama mootori, tuleb valida ka võimsam sidur).

 Teamcenterit saab siduda ERP-ga

Teamcenter Engineering on integreeritav suuremate ERP (ettevõtte ressursside planeerimise) süsteemidega, samuti on tal olemas universaalmoodul, mida konfigureerides on võimalik luua ühendus teiste andmebaasidega.

Tavaliselt sünkroniseeritakse PDM süsteemist ERP süsteemi infot toote struktuuri, elementide atribuutide (nt materjal), tootmiseks vajalike ressursside ja operatsioonide kohta. ERP süsteemist PDM süsteemi tuuakse aga insenerile vajalikku infot nagu laoseis ja tarneajad.  

Ettevõtte, kes võtab Teamcenteri kasutusele, et kasutajatele tagatud turvaline ligipääs andmetele ja teenustele nii ettevõtte sees kui ka väljaspool tulemüüri. See võimaldab meil lihtsalt kasutada ressursse väljaspool ettevõtte piire, muretsemata selle asukoha pärast. Samuti on oluline sama ettevõtte erinevate osade serverite integreerimine ühtseks tervikuks. Süsteem on jõukohane elementaarseid arvutialaseid teadmisi omavale inimesele.

 Toote elutsükli haldus kiirendab tootearendust

 Toote elutsükli haldus on tarkvaralahendus toote elutsüklit kajastava info haldamiseks ning meeskonnatöö organiseerimiseks nii ettevõttesiseselt kui ka koostöös partneritega.

Toote elutsükli halduse ehk PLM (product lifecycle management) eesmärk on info/teadmuse kasutamine vajalike tootmisressursside minimeerimiseks, tuues välja strateegilised küsimused ja probleemid, millega tegelemine suurendab klientide rahulolu. Olukorras, kus kasvab toodete keerukusaste ja ning laieneb allhankijate ja partnerite ring, aitab PLM ettevõttel lühendada tootearendusprotsessi, ühtlasi vähenedes tootearenduskulusid. 

PLM-i võimalikku mõju tootmisele võrdlevad analüütikud Henry Fordi poolt läbi viidud uuendustega masstootmises. Kui Fordi unistuseks olid vertikaalse integratsiooniga projektid nagu River Rouge, siis PLM-i integratsiooni mudel on horisontaalne, seotud suure hulga äripartnerite ning allhankijatega, kes teevad koostööd toote loomisel.

PLM koosneb järgmistest osadest: raalprojekteerimine ehk CAD (computer-aided design), raaltootmine ehk CAM (computer-aided manufacturing), inseneriarvutused ehk CAE (computer-aided engineering),

toote andmehaldus ehk PDM (product data management), tooteloetelud/tükilehed ehk BOM (bill of materials), kliendihaldus ehk CRM (customer relationship management) ning tootmise haldus ehk MPM (manufacturing process management).

Indrek Kiolein 

Pro-STEP OÜ

Loe lisa inglise keeles

Prindi Admini e-post